Home » Кафедри » Кафедра інженерної геодезії » Персональний склад

Мова

Останні коментарі

  Персональний склад

  Закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю “Астрономогеодезія” (1974) з відзнакою. 1977 – 1986 рр. науковий співробітник НДЛ-57 при кафедрі теорії математичної обробки геодезичних вимірів. У 1980 р. захистив в Інституті Фізики Землі АН СРСР дисертацію на здобуття вченого ступеня к.ф.-м.н. на тему “Дослідження гравітаційного поля, фігури і внутрішньої будови Марса” за спеціальністю “Геофізика”. 2011р. захистив в спеціалізованій вченій раді Д 35.052.12 при Національному університеті «Львівська політехніка» зі спеціальності 05.24.01 – геодезія, фотограмметрія і картографія дисертацію на здобуття вченого ступеня д.т.н. на тему “Методи і моделі дослідження та інтерпретації гравітаційного поля планет земної групи”.
  Працює на кафедрі з 1990р. З 2015р. – завідувач кафедри.

  Основний напрямок наукової діяльності: Дослідження гравітаційного поля, фігури і внутрішньої будови Землі, Марса, Місяця і Венери.
  Дослідження сучасних рухів земної кори та їх зв’язку з геофізичними полями.
  Інженерно-геодинамічні дослідження на об’єктах паливно-енергетичного комплексу.
  Розробка методології та концептуальних основ формування державного земельного, лісового кадастрів та впровадження ГІС - технологій в муніципальних інформаційних системах.

  За результатами досліджень опубліковано 157 праць, з них 145 наукових та 12 навчально-методичного характеру. Є співавтором 2 монографій та 1 посібника з грифом МОН України.

  Нагороджений: Почесною грамотою-подякою Львівської обласної державної адміністрації
  Закінчила геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю “аерофото геодезія” (1991). Працює на кафедрі з 1995 р. Від 29.12.2015 р. – заступник завідувача кафедри.

  Основний напрямок наукової діяльності: Геодинаміка: геодинамічні дослідження Карпат та прилеглих територій; визначення та прогноз деформацій інженерних споруд АЕС, ТЕС та ГЕС під дією природних та техногенних геодинамічних факторів.

  Автор 35 наукових та 19 методичних праць, приймала участь у написанні одного учбового посібника та співавтор 2-х монографій.

  Нагороджена :Почесною грамотою ДУ “Львівська політехніка”.
  Закінчив геологорозвідувальний факультет Івано-Франківського інституту нафти і газу за спеціальністю „Геофізичні методи пошуків і розвідки родовищ корисних копалин” (1973). З 1978 до 1982 р. – навчався в аспірантурі Інституту земного магнетизму, іоносфери та поширення радіохвиль АН СССР (ІЗМІРАН) м. Москва. У 1983 р. захистив кандидатську, у 1997 р. - докторську дисертацію. Працює в Карпатському відділенні інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України з 1991р. 1991- 1992рр. – ст.н.с., 1993-2002 р – вчений секретар, від 01.01.2003 – директор. У 2018 р. обраний член-кореспондентом НАН України. На кафедрі працює за сумісництвом.

  Основний напрямок наукової діяльності: Вікові варіації магнітного поля Землі, тектономагнетизм, сучасна геодинаміка земної кори та провісники землетрусів, геофізичні методи пошуків нафти і газу.

  Автор 305 наукових та методичних праць, 1 авторського свідоцтва, співавтор 8-ми монографій, 2-х посібників.

  Почесний розвідник надр (2002), дійсний член НТШ, дійсний член Української нафтогазової академії.

  Нагороджений: Орденом “За заслуги” ІІІ ступеня, Державною Премією України у галузі науки і техніки, Почесною грамотою Президії НАН України, Премією НАН України ім.С.І.Субботіна
  Український геолог, кандидат геологічних наук (2006), доцент (2006).
  Закінчив геологічний факультет Львівського ун-ту (1984). З 1987 – мол. наук. співробітник, провідний інженер у відділах геології нафти і газу, проблем геології Карпат Інституту геології і геохімії горючих корисних копалин НАН України. У 2006 захистив кандидатську дисертацію в Інституті геологічних наук НАН України, м. Київ, за спеціальністю «Геотектоніка» на тему «Тектоніка зони зчленування Східноєвропейської платформи та українських Карпат». З 2006-2017 рік доцент кафедри фізики Землі Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2017 року доцент кафедри інженерної геодезії.

  Основний напрямок наукової діяльності: геодинаміка, тектоніка, структурна геологія, регіональна геологія (Українські Карпати та Крим), нафтова геологія, історія геологічних досліджень

  Автор понад 90 наукових праць, співавтор двох посібників, співавтор трьох монографій.
  Закінчив в 1994 р. факультет енергетичних, керуючих та розвідувальних комплексів Київського інституту ВПС за спеціальністю «Авіаційне обладнання» з присвоєнням кваліфікації «інженер-електрик». З 1996 по 1999 навчався в ад’юнктурі (аспірантурі) Київського інституту ВПС і отримав диплом к.т.н у 2000 р. Отримав наукове звання доцента кафедри контролю космічного простору у 2005 р. З 1994 по 1999 р. служив на наукових та науково-педагогічних посадах в ЗС України. 2009 – 2018 – працював на посадах доцента кафедри Академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного та Львівського національного аграрного університету. З 2018 р. – доцент кафедри інженерної геодезії.

  Основний напрямок наукової діяльності: Функціонально стійкі складні технічні системи, Геотехнічні вишукування, Метрологія

  Автор понад 60 наукових та 20 методичних праць, співавтор: 1 підручника, 2-х навчальних посібників з грифом МОН та 15 навчальних посібників, які рекомендовані вченими радами ВНЗ.
  Закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю “Прикладна геодезія” (1991) з відзнакою. Працює на кафедрі з 1994 р. асистентом кафедри з 2009 старший викладач. Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моніторинг вертикальних зміщень техногенно-навантажених територій геодезичними методами» (2019).

  Основний напрямок наукової діяльності: Геодезичний моніторинг інженерних споруд і геодинамічних явищ.

  Автор 14 наукових та 16 методичних праць.

  Нагороджений: Почесною грамотою НУ “Львівська політехніка”.
  Закінчила у 2007 році НУ «Львівська політехніка» і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Геодезія» та здобула кваліфікацію магістра з геодезії, картографії та землевпорядкування. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Актуалізація параметрів методики відносних супутникових спостережень для створення опорних геодезичних мереж» (2016). Працює на кафедрі з 2009 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: Дослідження впливу різних факторів на точність визначення положення пунктів GNSS-мереж

  Автор 14 наукових та 11 методичних праць
  Закінчила з відзнакою геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю “Астрономогеодезія” (1975), аспірантуру при кафедрі ТМОГВ ЛПІ (1978). 1979 – 1991 рр. працювала у науково-дослідних лабораторіях на геодезичному та електрофізичному факультетах ЛПІ на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, старшого наукового співробітника. У 1984 р. захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня к.т.н. на тему “Вибіркові функції та топографія Марса” за спеціальністю 05.24.01-геодезія. 2015 р. отримала звання доцента З 2010 по 2019 рр. доцент кафедри геодезії та геоінформатики ЛНАУ. З 01.09.2018 – доцент кафедри інженерної геодезії НУ «ЛП».

  Основний напрямок наукової діяльності: Математичне моделювання в геодезії, планетодезії, оцінка майна, майнових і немайнових прав та бізнесу.

  Автор 56 наукових та 35 методичних. співавтор колективу укладачів 2-х монографій «Вдосконалення методів геодезичних робіт та ГІС-технологій в землеустрої, кадастрі та моніторингу земель» (2016) та «Система державного земельного кадастру: основні напрями функціонування та ефективного використання» (2017).

  Нагороджений: Почесною грамотою Львівського національного аграрного університету.
  Закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю “Аерофотогеодезія“ (1968). З 1968 по 1992 рр. працював в проектних інститутах міста Львова – інженер – геодезист, керівник групи, завідувач сектором, начальник відділу пошукових робіт, геології та генеральних планів, головний спеціаліст комплексного відділу, головний інженер проектів. З травня 1992 по 2009 рр. працював у Львівському екологічному коледжі – викладачем, викладачем вищої категорії, завідувачем відділення водних ресурсів. В 2009 році був прийнятий на 0,5 ставки старшим викладачем в Національний університет «Львівська політехніка», Інститут геодезії, кафедра геодезії, одночасно працюючи в коледжі. З 2013 по 2015 рр. працював заступником директора інституту геодезії з організаційної та виховної роботи. З 2018 року працює старшим викладачем кафедри інженерної геодезії.

  Основний напрямок наукової діяльності: Дослідження факторів впливу на геодинаміку території міста Львова за результатами повторного нівелювання.

  За результатами досліджень опубліковано 15 праць, з них 12 наукових та 3 навчально-методичного характеру. Співавтор підручника з фотограмметрії для вищих навчальних закладів 1та 2 рівнів акредитації з грифом МСГ України (2007 р.)
  Закінчив національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю “Геодезія” (2004). Працює на кафедрі з 2017 р. 2009-2011 рр. – асистент кафедри геодезії НУ «Львівська політехніка»
  2014 – 2017 рр. – старший викладач кафедри геодезії та геоінформатики Львівського НАУ (м. Дубляни).

  Основний напрямок наукової діяльності: Підвищення точності вимірювань довжин та діаметрів типових деталей в інженерній геодезії. Дослідження методів геодезичного моніторингу інженерних споруд. Дослідження точності визначення координат методом GNSS.

  Автор 25 наукових та 8 методичних праць, одного патенту на корисну модель та співавтор посібника.

  Нагороджений: Грамотою Головного управління земельних ресурсів у Львівській області, Почесною грамотою Всеукраїнської громадської організації “Спілка землевпорядників України”.
  Закінчила Інститут геодезії Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю “Землеустрій та кадастр” (2014). 2014-2017 рр.– аспірант кафедри геодезії НУ «ЛП». Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Оптимізація геодезичного моніторингу рівнів води на території Шацького національного природного парку» (2019). Працює на кафедрі з 2019 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: Дослідження впливу та врахування рефракції в геодезичних вимірах, Дослідження методів нівелювання та підвищення їх точності, Геодезичний моніторинг навколишнього середовища.

  Автор 20 наукових праць

  Нагороджена: Почесною грамотою ЗГТ УТГК, Медаллю “За заслуги в геодезії та картографії” ІІІ-го ступеня.
  У 2014 року закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Геодезія». Захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання трансформації фігури Землі і її впливу на геодинамічні процеси» у 2019 році. Працює на кафедрі з 2017 р.

  Основний напрямок наукової діяльності: Дослідження глобальних геодинамічних процесів. Застосування БПЛА для прикладних задач геодезії.

  Автор 25 наукових та одної методичної праці.

  Нагороджений: Лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради.
  У 2014 року закінчила Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю «Геодезія».

  Основний напрямок наукової діяльності Дослідження глобальних геодинамічних процесів.

  Автор 12 наукових праць.
  Закінчила Дрогобицький педагогічний інститут ім. І. Франка за спеціальністю “Педагогіка і методика початкового навчання” (1983). Працює на кафедрі з 2003 р.
  Закінчив Національний університет «Львівська політехніка» за спеціальністю “Інженер геодезист” (2009). Працює на кафедрі з 2003 р.
  Закінчив геодезичний факультет Львівського політехнічного інституту (ЛПІ) за спеціальністю “Інженерна геодезія” (1978). Працює на кафедрі з 1982 р.
  Закінчив інститут геодезії за спеціальністю «Інженерна геодезія» у 2009 році. Працює на кафедрі з 2010 року.

   

  Категорії новин

  Майбутні події

  There are no upcoming Події at this time.

  Календар новин

  Березень 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Лют    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Опитування

  Оцініть сайт Інституту геодезії

  Переглянути результати

  Loading ... Loading ...

  Свята

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Курс валют

  Вакансії

  Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, картограф , робота
  jooble