Мова

Останні коментарі

  Науково-дослідна робота

  Перехідний період від аерофотогеодезії до фотограмметрії та геоінформатики

  З 1989 р. очолює кафедру доктор технічних наук, професор О.Л. Дорожинський. Почалися «бурхливі» дев’яності – початок перехідного періоду як для країни в цілому, так і для кафедри. 24 серпня 1991 року Україна проголосила незалежність. Економічна криза розірвала налагоджені зв’язки між суб’єктами господарювання – наступили скрутні часи. Основним завданням в цей час стало зберегти науково-викладацький потенціал кафедри, що в першу чергу стало стратегією завідувача кафедри.

  В цей перехідний період одночасно продовжував існувати НДЛ-22 (до 1999 р.), було створено нову галузеву лабораторію ГНДЛ-95 (з 1992 р.) і виконувалась робота за держбюджетною тематикою (ДБ-22).

  З іншого боку тоді здійснювався перехід від старих громіздких ЕОМ на компактні персональні комп’ютери, до яких у подальшому стали приєднувати прилади для фотограмметричних вимірювань (монокулярні або стереоскопічні), замінивши дорогі аналогові та аналітичні. В небуття відійшли перфокарти, перфострічки, магнітні стрічки, магнітні барабани. Їх замінили лазерні диски, флеш-пам’ять, вінчестери. Фотокамери і, зокрема аерофотоапарати, замінюються оптико-електронними камерами та системами. Широкого розповсюдження набувають лазерні, радіолокаційні знімальні системи. Замість фотопластинок та фотоплівок використовуються ПЗЗ пристрої та фотонні детектори.

  Ці чинники сприяли бурхливому розвитку нових ідей, методів і появи геоінформаційних технологій та систем.

  У період 1991-1993 років продовжуються роботи в Таджикистані з організаціями Нурекэкссторой і ПГО Таджикгеология. Розроблено технологію визначення зсувних зміщень схилів берегів Нурекського водосховища за матеріалами фотознімків з борта катера, який рухається і за аерознімками з гелікоптера МІ-8. В цьому напрямку працюють к.т.н. Любімов І.М., к.т.н Глотов В.М., н.с. Фіковський А.В., інж. Рудюк М.О., інж. Єршов А.Г.

  На Нурекському водосховищі знімання виконують зліва на право: Фіковський А.В., Глотов В.М.,

  1991-1992 рр. – розробляється комп’ютерна технологія земельного обліку та звітності Волинської області на базі ПЕОМ. (проф. Дорожинський О.Л., ст.викл. Москаль Н.М.).

  1992 р. – спільно з головним управлінням геодезії, картографії та кадастру України утворено галузеву лабораторіб ГНДЛ-95 «Геоінформаційні системи і технології».

  1993 р. – розроблено чотири державних стандарти: «Фотограмметричні виміри. Загальні стандарти», «Фотограмметрія», «Аерокосмічне знімання», «Картографія» (проф. Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В. та доц. Гудзь І.М).

  1994 р. – проводяться теоретичні дослідження з актуальних питань космічної фотограмметрії, в результаті сформовано основні концепції та етапи національної програми розвитку космічної фотограмметрії. (проф. Дорожинський О.Л., доц.. Міщенко І.І.)

  1994 р. – проф. Дорожинським О.Л. сформовано концепцію національної програми розвитку аналітичної та цифрової фотограмметрії.

  Завідувач кафедри фотограмметрії та геоінформатики професор, д.т.н. Олександр Дорожинський

  1995-1996 рр. – розроблено теорію цифрової обробки знімка при монокулярних вимірюваннях та при використанні сканерних систем. Створюється та досліджується АРМ-фотограмметриста. (проф. Дорожинський О.Л., інж. Ліскевич Р.І.).

  1996-1999 рр. – розроблено теоретичні і технологічні основи аерознімання для топографічних планів та карт та дистанційного моніторингу, виконуються дослідження з цифрової фотограмметрії та їх застосування в управлінні територіями. Проводиться аналіз професійних цифрових камер з ПЗЗ-матрицями та аналіз математичної корекції цифрових зображень. (проф. Дорожинський О.Л. та доц. Глотов В.М.).

  Продовжуються у цей період роботи пов’язані з розробкою комп’ютерної технології високоточного моніторингу деформаційних процесів. Проводиться цикл спостережень з метою виявлення деформації локалізації Рівненської АЕС.

  Складне фінансове положення змушує працівників кафедри виконувати невеликі практичні роботи, наприклад, на замовлення Львівводоканалу «Визначення горизонтального лотка водозливу очисних споруд м. Львова» (доц. Глотов В.М., с.н.с Любімов І.Н., Рудюк М.). Обсяг фінансування 25 млн. карбованців (купонокарбованців).

  1999 р. – завершено останню госпдоговірну робота в НДЛ-22: «Фотограмметричне забезпечення робіт з містобудівного кадастру» (доц. Глотов В.М., ас. Процик М.Т., інж. Ільків Т.Я.) На цьому закінчилась 30-річна історія НДЛ-22.

  2000 р. – професор Дорожинський О.Л. висуває нову концепцію навігаційно-цифрової фотограмметрії, яка визначила напрямок розвитку наукової діяльності кафедри у ХХІ столітті.

  Дослідження питань аналітичної фототріангуляції продовжує молоде покоління фотограмметристів – у 2000 році захищає кандидатську дисертацію Колб І.З. на тему «Аналітична фототріангуляція при відомих центрах проекцій аерофотознімків», науковий керівник проф. Дорожинський Л.О.

  2003 р. – кафедра отримала назву фотограмметрії та геоінформатики.

   

  На кафедрі працюють 13 викладачів, з них три професори, доктори технічних наук та 6 кандидатів наук, з яких 4 доценти, 1 асистент, 1 старший викладач та 2 старші викладачі і 2 асистенти. Крім того, на кафедрі працюють 2 провідних спеціалісти і три інженери.

  Професор кафедри, д.т.н. Христина Бурштинська

  Основний напрям наукової діяльності кафедри полягає у розробці та дослідженні стереофотограмметричних методів розв’язання спеціальних задач, що висуваються різними галузями науки та народного господарства, а саме:

  • Математичне моделювання фотограмметричного моніторингу природних та техногенних явищ і процесів. Розроблено теоретичні засади визначення кількісних та якісних показників об’єктів, процесів та явищ, їхніх часових змін на основі періодичного фотограмметричного знімання (зсуви, повені, підтоплення, деформації земної поверхні, деформації будівель та інженерних споруд, картографування для геоінформаційних систем тощо).
  • Застосування методів аерокосмічного знімання та фотограмметричних технологій у дослідженні культурного ландшафту. У 2007-2009 рр. проведено дослідження за міжнародним проектом «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки».
  • Створення геоінформаційних систем туристичного призначення. Розроблено теоретичні і технологічні засади створення туристичних ГІС з використанням картографічних матеріалів, аерокосмічних зображень, архівних та актуальних описових даних. Серед практичних розробок є туристичні ГІС на територію Королівства Йорданії та селища-курорту Східниця у Львівській області, тривимірне моделювання територій парків відпочинку у Львові (Стрийський парк, парк-музей Шевченківський Гай).
  • Моніторинг гідрологічних процесів на базі аерокосмічного знімання та побудови цифрових моделей рельєфу. Розроблено методику виявлення змін у гідрологічних об’єктах на базі аерокосмічного знімання, побудови цифрових моделей рельєфу, апробовано її на об’єктах рік Дністер, Стрий та Західний Буг. Опрацьована методика моніторингу змивних процесів ґрунту.
  • Теорія і практика мікростереофотограмметрії. Розроблено методологічні засади отримання зображень мікрооб’єктів з використання оптичних та растрових мікроскопів, опрацювання таких зображень на цифрових фотограмметричних станціях для одержання кількісних показників, графічного відображення рельєфу мікроповерхонь, накопичення даних для статистичного аналізу отриманих результатів (геометрія мікрооб’єктів).

  РЕМ-знімки мікроповерхні ґрунту з гранулоподібною структурою

   

  Основні досягнення

  Наукова діяльність кафедри в останні роки суттєво активізувалась, опубліковано понад 230 статей українською та іноземними мовами у вітчизняних, та зарубіжних виданнях. В період 2001-2013 рр. продовжено дослідницьку роботу з напряму «Навігаційно-цифрова фотограмметрія». В рамках цієї тематики у 2007 році захистив докторську дисертацію доцент Глотов В.М. та виконано ряд держбюджетних дослідницьких робіт:

  • Розробка концепції навігаційно-цифрової фотограмметрії, керівник д.т.н., проф. Дорожинський О.Л. (2003 р.);
  • «Формування узагальненої теоретичної моделі фотограмметричного моніторингу кінематичних процесів», керівник – д.т.н., проф. Дорожинський О.Л. (2004-2005 рр.);
  • «Визначення кількісних параметрів островних льодовиків та великомасштабне картографування в районі станції «Академік Вернадський» фототеодолітним методом», керівник – д.т.н., проф. Глотов В.М. (2005 р.);
  • «Великомасштабне картографування для створення основи ГІС району станції «Академік Вернадський» фототеодолітним методом», керівник – д.т.н., проф. Глотов В.М. (2006 р.);
  • «Визначення деформації та технічного стану градирень, вентиляційних та димових труб методом фототеодолітного знімання», керівник – д.т.н., проф. Глотов В.М. (2007р.);
  • «Теорія і методика фотограмметричного моніторингу природних явищ з вираженим кінематичним характером”, керівник – д.т.н., проф. Дорожинський О.Л. (2006-2007рр.).
  • «Теоретико-експериментальні засади побудови кадастрових систем для моніторингу рекреаційних територій на базі дстанційного зондування та ГІС-технологій», керівник – д.т.н., проф. Дорожинський О.Л. (2011-2012 рр.).

  Важливі для науки та практики результати отримано в дослідженнях стану берегової лінії, льодовиків, створенні цифрових топографічних планів, розробки геоінформаційної системи на антарктичній станції «Академік Вернадський», виконаних під керівництвом Глотова В.М., який неодноразово брав участь в роботі наукових експедицій, організованих дослідницьким Антарктичним Центром Міністерства освіти і науки України.

  Професор кафедри, д.т.н. В. Глотов 

  Антарктиду підкоряють професори К.Третяк (ліворуч) та В.Глотов (праворуч)

  Отримано великий об’єм унікальних матеріалів, які стали основою для створення картографічних планів та цифрових моделей антарктичних об’єктів.

  На кафедрі виконуються наукові дослідження за темами:

  • Фотограмметричний моніторинг територій, підданих природнім катаклізмам (д.т.н., проф. Дорожинський О.Л.);
  • Розв’язання тематичних задач за даними аерокосмічного знімання (д.т.н., проф. Бурштинська Х.В.);
  • Наземна фотограмметрія та дистанційне зондування при вивченні кінематичних процесів. Наземна фотограмметрія в архітектурі (д.т.н., проф. Глотов В.М.);
  • Розробка теорії і технології цифрового опрацювання РЕМ-зображень (к.т.н., доц. Іванчук О.М.);
  • Застосування геоінформаційних методів і технологій у ландшафтних дослідженнях (к.т.н., доц. Колб І.З.);
  • Автоматична побудова цифрових моделей місцевості за даними цифрових аерозображень (к.т.н., доц. Тумська О. В.);
  • Фотограмметричне калібрування знімків при наземному стереофотограмметричному зніманні. (к.т.н., доц. Шкурченко Ю.В.);
  • Фотограмметричний та картографічний супровід багаторівневої системи моніторингу ерозійної небезпеки ґрунтів (ст.викл. Процик М.Т.);
  • Аерокосмічні методи в управлінні земельними ресурсами (ст.викл. Грицьків Н.З.);
  • Геоінформаційний моніторинг природних утворень на базі використання аерокосмічних зображень (ст.викл. Бабій Л. В.);
  • Просторове моделювання історичного та природного ландшафту засобами цифрової фотограмметрії та ГІС – технологій (ст.викл. Кузик З.О.);
  • Дослідження методів короткобазисної цифрової фотограмметрії (асист. Ільків Т. Я.);
  • Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання. (к.т.н., асист. Шевчук В.М.).
  • Картографування об’єктів історичної спадщини за даними аерокосмічного знімання (ст.викл, к.т.н. Четверіков Б.В.).
  • За результатами наукової діяльності підготовлено та захищено ряд дисертацій, в тому числі пов’язані з моніторингом гідрологічних процесів, ідентифікацією природних та антропогенних змін, руслових процесів в річкових басейнах західного регіону України, змивних процесів ґрунтів, стану лісів.

  Дослідження руслових процесів за космічними знімками(басейн ріки Дністер)

  Дослідження динаміки ландшафтних змін

  Затоплене місто Новий Орлеан

  Дорожня мережа Нового Орлеану

  Вагомими результатами у науковій діяльності кафедри є дослідження, пов’язані з моніторингом гідрологічних процесів, у тому числі ідентифікації природних та антропогенних змін руслових процесів в річкових басейнах західного регіону України, змивних процесів ґрунтів, стану лісів.

  Дані дослідження лягли в основу дисертаційних робіт Процика М.Т., Шевчука В.М., Тукая Р.

  На кафедрі активно ведеться винахідницька діяльність, у період 2007-2012 рр. отримано 11 патентів:

  • Спосіб визначення просторових координат центра проекції знімальної камери. (Глотов В.М., 2007 р.).
  • Спосіб визначення координат точок на земній поверхні (Глотов В.М., 2007 р.).
  • Фотеодоліт.(Глотов В.М., Шевченко Т.Г., 2009 р.).
  • Спосіб калібрування цифрової знімальної камери, сполученої з GPS-приймачем. (Глотов В.М., Шевченко Т.Г., 2009 р.).
  • Спосіб визначення планового положення конструкції. (Глотов В.М., Мороз О.І., Третяк К.Р., Шевченко Т.Г., 2009р.).
  • Спосіб калібрування фототеодоліта. (Глотов В.М., Бабій Л.В., Шевченко Т.Г., 2009р.).
  • Спосіб визначення місця спалаху поодинокого пострілу. (Глотов В.М., Макаревич В.Д., 2009 р.).
  • Спосіб визначення планових елементів внутрішнього орієнтування цифрових знімальних камер. (Глотов В.М., Пащетник О.Д., 2010 р.).
  • Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової знімальної камери. (Глотов В.М., Пащетник О.Д., 2011 р.).
  • Спосіб ототожнення місця спалаху поодинокого пострілу на денному цифровому наземному зображенні. (Глотов В.М., Макаревич В.Д., Пятаков П.Г., 2012 р.).
  • Спосіб визначення фокусної віддалі цифрової неметричної знімальної камери. (Глотов В.М., Пащетник О.Д., 2012 р.).

  Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є підготовка фахівців вищої кваліфікації. При кафедрі діє докторантура та аспірантура, яку в різні роки закінчили та захистили дисертації понад 30 аспірантів.

  У період 2003-2012 рр. функціонування кафедри її співробітники захистили дві докторських та три кандидатських дисертації. Докторську дисертацію, пов’язану з цифровим моделюванням рельєфу, захистила Бурштинська Х.В. У 2007 році В. Глотов захистив докторську дисертацію, його дослідження пов’язані з використанням методів навігаційно-цифрової фотограмметрії. У 2004 р. захистив кандидатську дисертацію Шкурченко Ю.В. (науковий керівник професор Дорожинський O.Л.). У 2011 р. кандидатську дисертацію захистив аспірант Шевчук В.М. (науковий керівник професор Бурштинська Х.В.). У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію старший викладач Процик М.Т. (науковий керівник професор Дорожинський O.Л.). Завершують дисертаційні дослідження асистент Четверіков Б.В. (науковий керівник професор Дорожинський O.Л.), аспірантка Долинська І.В. та аспірант Поліщук Б.В. (науковий керівник професор Бурштинська Х.В.).

  В останні роки серед аспірантів та здобувачів кафедри є й іноземні громадяни. Захистили кандидатські дисертації в 2004 р. А. Фаргал (Йорданія), у 2010 р. С. Почкін (Республіка Білорусь), у 2012 р. Р.Тукай (Польща). Завершує дисертаційні дослідження Т. Грюненфельдер (Швейцарія).

  Наукова робота та навчальний процес тісно поєднані з виданням навчальної та методичної літератури. У 1999 р. проф. Бурштинська Х.В. опублікувала підручник «Аерофотографія», в 2002 р. проф. Дорожинський О.Л. видав навчальний посібник «Аналітична та цифрова фотограмметрія», а 2003 р. підручник «Основи фотограмметрії». В 2008 році Дорожинський О.Л., Тукай Р. видали підручник «Фотограмметрія», в якому відображені теорія, сучасні технічні засоби і технології фотограмметричного опрацювання зображень. У 2010 р. Бурштинська Х.В., Станкевич С.А. видали навчальний посібник «Аерокосмічні знімальні системи». За 2002-2011 рр. викладачами кафедри видано більше ста методичних розробок до лабораторних, курсових та дипломних робіт.

  Підручники та навчальні посібники, видані кафедрою

  Проекти, конференції

  Період 2002-2012 рр. характеризується активною міжнародною діяльністю: це участь в міжнародних конференціях, підписання угод про співпрацю з європейськими університетами, довго- і короткострокові закордонні відрядження та стажування, організація власних наукових конференцій міжнародного рівня.

  Налагоджена співпраця з Варшавською Політехнікою, Гірничо-металургійною академією з Кракова, Аграрним Університетом з Кракова, Технічним університетом з Відня, Технічним університетом з м. Йєвле (Швеція), Науково-дослідним інститутом з Праги, Технічним університетом з Цюріха, з відомими фірмами Leica, LH-Systems зі Швейцарії.

  На Конгресах Міжнародного товариства з фотограмметрії та дистанційного зондування наші викладачі виступили з доповідями: 1996 р., Відень – О.Дорожинський, Х.Бурштинська, Н.Москаль, З.Кузик; 2000 р., Амстердам – О.Дорожинський, Х.Бурштинська, З.Кузик. В конференціях Міжнародної картографічної асамблеї приймав участь проф. О.Дорожинський (1995, 1997, 1999, 2001, 2005 рр.), де виголошено ряд доповідей. На V Міжнародному Антарктичному геодезичному симпозіумі (АGS’03) «Геодезія в Антарктиці сучасні роботи та перспективи розвитку», м. Львів, 2003 р. виступили з доповідями: О.Дорожинський, В.Глотов. На ХХІІІ Міжнародному симпозіумі із збереження культурної спадщини засобами фотограмметрії СIPA (Чехія, м. Прага, Технічний університет) виступила з доповіддю на тему «Сучасні проблеми збереження культурної спадщини України» З. Кузик. Географія виступів та публікацій працівників кафедри досить широка: Падуя (1997), Загреб (1998), Оттава (1999), Штутгард (1998), Амстердам (2000), Бремен (2004), Санкт-Петербург (2005), Варшава-Краків (1995-2009), Прага (2011).

  В провідних університетах Європи пройшли стажування співробітники кафедри Бабій Л.В. (Стокгольм, Швеція), Кузик З.О. (Відень, Австрія), Москаль Н.М. (Штутгарт, Німеччина), Грицьків Н.З. (Прага, Чехія).

  Працівники кафедри взяли участь у робочих зустрічах, нарадах, науково-методичних семінарах та конференціях, які відбувались в Польщі, Німеччині, Австрії, Швейцарії.

  В 2007 році кафедра отримала грант на виконання міжнародного проекту «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки», програма INTERREG III B CADSES (термін досліджень 2007-2009 рр.), до якого залучені 11 партнерів з Польщі, Австрії, Німеччини, Румунії та України (керівник проекту д.т.н., проф. Дорожинський О.Л.), працівники, які працювали над виконанням проекту: д.т.н., проф. Бурштинська Х.В., д.т.н., доц. Глотов В.Н., к.т.н., доц. Іванчук О.М., к.т.н., доц. Колб І.З., к.т.н., доц. Шкурченко Ю.В., к.т.н., доц. Тумська О.В., ст.викл. Процик М.Т., ст.викл. Москаль Н.М., ст.викл. Грицьків Н.З., ст.викл. Бабій Л.В., асист. Кузик З.О., зав.лаб. Ільків Т.Я. У 2009 p. відбулась підсумкова конференція про проекту «Культурний ландшафт» м. Львів.

  Викладачі кафедри та партнери по міжнародному проекту у Східниці

  Тематика проекту, виконаного Львівською політехнікою спільно з європейськими партнерами, пов’язана з раціональним використанням ресурсів та охороною природи. Створено просторові комп’ютерні картографічні моделі природокористування для району курорту Східниця. Впровадження такого роду інформаційних продуктів в діяльність місцевих органів самоврядування, громадських організацій та ділових кіл сприяє розвиткові території, прийняттю науково і методологічно обґрунтованих управлінських рішень, економічному зростанню регіону, ефективному розширенню рекреаційної діяльності.

  Особливістю розробки є широке застосування положень науково-технічної дисципліни «фотограмметрія» для вивчення і моніторингу ландшафтного середовища, а значить і для захисту культурного ландшафту від небажаного втручання і руйнування. Основним джерелом даних про стан довкілля є матеріали дистанційного зондування Землі з космосу, аерознімки, архівні карти.

  Геоінформаційні технології використано як інструмент для аналізу стану територій та прийняття рішень щодо розвитку галузей, пов’язаних з рекреацією, туризмом та перспективним регіональним плануванням.

  Для селища-курорту Східниця розроблено довідково-інформаційну систему, яка надає інформаційне забезпечення для органів влади та місцевого самоврядування, бізнесових туристичних структур, приватних підприємців, що надають туристичні послуги та осіб, що проходять лікування на курорті. Система передана для використання органам місцевого самоврядування.

  Робоча зустріч представників кафедри з адміністрацією селища Східниця

  Сторінка туристичного путівника (курорт Східниця)

  Створено повну базу даних організацій та установ, промислових та туристично-оздоровчих підприємств. Описано природно-рекреаційний потенціал селища, лікувальні характеристики джерел мінеральних вод. Всі ці об’єкти показано на інтерактивних електронних картах (також розроблено версії карт для GPS-навігаторів).

  Співробітники кафедри є співавторами виданння «Глосарій елементів культурного ландшафту» в університеті м. Ерфурта (Німеччина). Основні досягнення Міжнародного проекту впровадженні силами кафедри у практичну діяльність органів місцевого самоврядування с. Східниця. Одним із важливих результатів проекту є розробка геоінформаційної туристичної системи для курорту Східниця та видання туристичного довідника.

  Важливим підсумком виконання міжнародного проекту стало прийняття рішення про створення у с. Східниця Навчально-наукового геоінформаційного центру «Ландшафтний моніторинг та управління територіями».

  Працівники кафедри під керівництвом директора інституту геодезії проф. Третяка К.Р. беруть участь у міжнародному проекті 511322-TEMPUS-1-2010-SE-JPCR: «Геоінформаційні технології для сталого розвитку в східних сусідніх країнах», партнерами у якому виступають 11 університетів із Швеції, Іспанії, Німеччини, України, Вірменії, Молдови.

  В рамках проекту ряд працівників кафедри підвищили кваліфікацію на навчальних курсах у Політехнічному інституті м. Валенсія, Іспанія (доцент Колб І.З., старший викладач Бабій Л.В.) та у Державному університеті будівництва та архітектури, м. Єреван, Вірменія (старший викладач Бабій Л.В., інженер Четверіков Б.В., аспірант Долинська І.В.).

  Аудиторія – музей старовинних карт, Політехнічний університет, м.Валенсія. Учасники міжнародних навчальних курсів: Л. Бабій, Ю. Голубінка, М. Маланчук, І. Колб

   Монографії

  Дорожинський О.Л., Колб І.З. є співавторами монографії «Infrastruktura і ekologia terenów wiejskich». Kraków, 2008. 380 с. Oleksandr Dorozhynskyy, Igor Kolb, Olenka Dorozhynska, та інші. Role of photogrammetry, geoinformatics and remote sensing in researching cultural landscape, c.266-289.

  Монографія є колективною працею вчених різних країн та присвячена питанням охорони культурного ландшафту. В монографії представлені питання, пов’язані з Європейською конвенцією про ландшафти. Внеском працівників кафедри є формування опису експериментальних проектів, спрямованих на зміцнення регіональної самобутності та місцевої економіки, підкреслено роль фотограмметрії, геоінформатики та дистанційного зондування в дослідженні культурного ландшафту та роль геоінформаційних технологій у реалізації завдань муніципальної влади та рекреаційного бізнесу.

  Представлена монографія є складовою частиною проекту «Cultural Landscape – Protecting Historical Cultural Landscapes to strengthen Régional Identities and Local Economies» y рамках міжнародної дослідницької програми INTERREG III B-CADSES. POLSKA AKADEMIA NAUK. KOMISJA TECHNICZNEY INFRASTRUKTURY.

  Д.т.н., проф. Глотов В.М., інженер Чижевський та ст. викл. Бабій Л.В. є співавторами монографії: Geodetic and Geophysical observation in Antarctica An overview in the IPY Perspective, 2008, ISBN: 978-3-540-74881-6. Під редакцією Carpa A., Dietrich R. 356 c.

  Геодезичні і геофізичні спостереження в Антарктиді

  В цю монографію входять такі статті працівників кафедри:

  Hlotov. Report on Photogrammetric Research Conducted at the Antartic Station «Academician Vernadskyy». Geodetic and Geophysical Observations in Antarctica. An Ovverview in the IPY Perspective. Монографія, 2008, p.333-346.

  L.V. Babiy K.R. Tretyak, Y.I. Golybinka, A J. Kulchytskyy. Geodynamics of the Tectonic Detachment in the Penola Strait (Antarctic Peninsula, Archipelago of Argentina Islands). Geodetic and Geophysical Observations in Antarctica. An Overview in the IPY Perspective., p.137-144.

  Cisak, G Milinevsky, V. Danylevsky, V. Hlotov, V. Chizhevsky, S. Kovalenok, A. Olijnyk, and Y. Zanimonskiy. Atmospheric Impact on GNSS Observations, Sea Level Change Investigations and GPS-Photogrammetry Ice Cap Survey at Vernadsky Station in Antartic Peninsula. Geodetic and Geophysical Observations in Antarctica. An Ovverview in the IPY Perspective., 2008, p.191-210.

  Монографія представляє збірник наукових статей, написаних 80 авторами із 12 країн, присвячених науковим методам досліджень та спостережень за полярними регіонами, виконаних під час сезонних та сталих експедицій. В роботі розглядаються питання, пов’язані з використанням супутникових позиційних систем (ГНСС: GPS, ГЛОНАСС, GALILEO), інші космічні технології (DORIS, VLBI) а також розв’язуються задачі гравіметрії, сейсмології, гляціології та метереології.

  Вагомим внеском професора В. Глотова є створення технології складання великомасштабних топографічних планів Аргентинських островів та розробка технологічної схеми визначення поверхневих об’ємів острівних та материкових льодовиків регіону станції «Академік Вернадський». Використано дані декількох циклів спостережень, зроблених в період сезону антарктичної експедиції на українській антарктичній станції Академік Вернадський.

  Д.т.н., проф. Бурштинська Х.В. є співавторм монографії «Беспилотные авиационные комплексы. Методика сравнительной оценки». (Співавтори: Митрахович М.М., Силков В.І., Самков А.В., Станкевич С.А. Під загальною редакцією Силкова В.І.), 2012 р.

  Монографія «Беспилотные авиационные комплексы»

  В останні десятиліття в практиці аерознімання замість традиційних літальних апаратів: літаків, гелікоптерів, мотодельтапланів все ширше використовуються безпілотні літальні апарати. Вони відрізняються, перш за все, високою економічною ефективністю – аерознімання дешевше в десятки разів. Додатковими перевагами знімання з БПЛА є маловисотність (знімання можна проводити з висоти від 10 до 200 метрів для отримання надвисокої розрізненості), точковість, мобільність, висока оперативність, екологічна частота польотів.

  В монографії розглянуто конструктивні особливості БПЛА, технічні характеристики апаратів, фізичні основи знімання, а також види апаратури, яка на них встановлюється. Це оптично-електронні, інфрачервоні, радіолокаційні, лазерні знімальні системи.

  Міжнародна співпраця

  Міжнародна співпраця здійснюється на підставі договорів та угод. Із листопада 1995р. триває угода про співпрацю кафедри ФГІ з Гірничо-металургійною Академією м. Кракова (Польща), з серпня 1998р. діє угода про співпрацю з Технічним Університетом м. Цюріха (Швейцарія), в квітні 1996р. підписана угода про співпрацю з Університетським коледжем м. Йєвлє (Швеція), з серпня 1997р. триває угода про співпрацю з Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії м. Прага (Чехія). В 2009 році заключена угода про співпрацю між Львівською політехнікою та Аграрним Університетом в Кракові. Ініціатором вищезгаданих угод є проф. Дорожинський О.Л.

  Налагоджено постійні контакти з партнерами, що приймали участь у проектах (університети з Польщі, Австрії, Німеччини, Румунії, Молдова, Вірменія, Іспанія).

  Основні здобутки професорів кафедри

  Д.т.н., проф. Дорожинський О.Л. керував науково-дослідною роботою кафедри за темою: «Розробка та дослідження стереофотограмметричних методів розв’язання спеціальних задач, що висуваються різними галузями науки та народного господарства». Виконував дослідницьку роботу за темою «Теорія і практика навігаційно-цифрової фотограмметрії». За період 2004-2011 рр. опублікував 3 підручники українською мовою, 2 підручники польською мовою, 4 науково – технічні розробки до галузевих стандартів вищої освіти, 20 наукових статей. Зокрема, в 2004 році видано підручник «Podstawy fotogtametrii» (польською мовою). В 2008 році видано підручник з грифом МОН «Фотограмметрія» обсягом 332 с. В 2009 році видано підручник «Fotogrametria» обсягом 315 с. (польською мовою).

  Прийняв участь і виступив з доповідями на 10-ти міжнародних конференціях, серед яких найважливіші такі:

  • 20-ий конгрес ISPRS (Міжнародне товариство з фотограмметрії та дистанційного зондування), Стамбул, 2004 р.
  • 26-та Міжнародна картографічна конференція, , Іспанія, 2005 р.
  • Міжнародна конференція, присвячена 50-річчю Напрямку «Геодезія і картографія» Аграрного університету в Кракові, 2010 р.

  Керував в 2007-2009 pp. українською частиною Міжнародного проекту «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки», обсяг фінансування 240 тис. євро. Виконана робота отримала високу оцінку від Міністерства розвитку інфраструктури Італії, уповноваженого здійснити таку аудиторську перевірку в рамках програми «Interreg III В CADSES».

  Керував науково-дослідними держбюджетними роботами Міністерства освіти і науки України.

  У 2005-2009pр. організував та провів міжнародні конференції у містах Львові та Кракові.

  Організував та приступив до реалізації як науковий керівник, наукової роботи «Методи і геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України», затвердженої МОН України, як проект технологічного парку «Яворів», №126 від 11.11.2008 р. В 2010 році подав запит в Держкомітет України з питань інформатизації на тему: «Розробка комплексної технології фотограмметричного та геоінформаційного моніторингу загрозливих явищ та процесів».

  Є співавтором монографії (англійською мовою) «Cultural Landscape», «Глосарію елементів культурного ландшафту», виданого в університеті м. Ерфурта (Німеччина), путівника та геоінформаційної системи туристичного призначення курорту Східниця (укр. та англ. мовами).

  Проф. Дорожинський О.Л. як Президент Українського товариства фотограмметрії і дистанційного зондування підтримує співпрацю з багатьма університетами та фахівцями різних країн, передусім Європи, приймав участь в різних наукових конгресах, конференціях та симпозіумах. Матеріали з цих форумів використовують викладачі кафедри практично в усіх дисциплінах, які читаються на кафедрі (сучасні технології, нові технічні засоби, програмне забезпечення, ілюстративний матеріал, наукові видання).

  Д.т.н., проф. Бурштинська Х.В. Видано навчальний посібник з грифом Міністерства освіти і науки України:

  • Бурштинсъка Х.В., Станкевич С.А. Аерокосмічні знімальні системи. Навчальний посібник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2010., 287 с.

  Написано параграфи до підручників:

  • Дорожинський О.Л., Тукай P. Фотограмметрія. Підручник. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2008, – 332 с. /Бурштинська Х.В. Параграфи 5.1, 5.2, 5.35, – С.181-183, С. 204-213.
  • Oleksandr Dorozhynskyy, Ryszard Tukay, Fotogrametria. – Lvov, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Lwowskiej, 2009. – 315 c. /Krystyna Burshtynska (paragrafy: 5.1, 5.2.1, 3.5).

  Участь у розробці держбюджетних науково-дослідних тем:

  Теорія і методика фотограмметричного моніторингу природних явищ з вираженим кінематичним характером (2006-2007рр.)

  Теоретико-експериментальні засади кадастрових систем для моніторингу рекреаційних територій на базі дистанційного зондування та ГІС-технологій (2011-2012рр.)

  Опубліковано із вказаної тематики 24 науково-технічних праці.

  Здійснює керівництво дисертаційними роботами аспірантів з 2007 р. Здобутки є такими:

  • Захистив кандидатську дисертацію аспірант Шевчук В.М. на тему «Методика моніторингу руслових процесів за матеріалами аерокосмічного знімання» (2011р.)
  • Подала до захисту кандидатську дисертацію Лудчак О.Є., тема «Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт» (2012р.)

  В аспірантурі навчаються: Долинська І.В., Бабушка A.B., завершує дисертаційну роботу Поліщук Б.В.

  Керівництво науково-дослідною роботою студентів на науково-технічних студентських конференціях призові місця зайняли:

  • Маланій О. Перше місце на науково-технічній студентській конференції Інституту геодезії. Доповідь на тему: «Моніторинг деформаційних процесів русел рік». (2009).
  • Долинська I. Друге місце на науково-технічній студентській конференції Інституту геодезії. Доповідь на тему “Вплив основних чинників на розрізненність космічних знімальних систем.” (2010).
  • Дронова А. Перше місце на науково-технічній студентській конференції Інституту геодезії. «Моніторинг ріки Тиса за матеріалами аерокосмічного знімання» (2011).

  Міжнародна діяльність.

  Участь у виконанні Міжнародного проекту INTERREG III В CADSES «Захист історичного та культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки» (2007-2009рр.)

  Виступи на Міжнародних наукових конференціях.

  • «Культурний ландшафт і науки про Землю – основні завдання та шляхи вирішення» (2009 p., Львів)
  • Міжнародна науково-технічна конференція «Геофорум», «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва» (2005- 2012р., Львів)
  • П’ята Міжнародна науково-технічна конференція “Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку” . 2005 p., Аграрна академія ім. Коллонтай, Краків, Польща.
  • Всеукраїнська конференція «Аерокосмічні спостереження в інтересах сталого розвитку і безпеки (І-а, ІІ-а)», (2008, 2010 рр., м. Київ).
  • Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми української термінології Словосвіт-2006 (2008)». м. Львів.
  • XII Міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS – технології». 2007р., м. Алушта (Крим).
  • XI Міжнародна науково-технічна конференція «Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку» 2007р., м. Львів.

  Підвищення кваліфікації. Стажування у Науковому центрі аерокосмічних досліджень Інституту геології HAH України (2012р.)

  Інші обов’язки.

  1. Член редколегії двох наукових збірників: «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва», «Геодезія, картографія і аерофотознімання».
  2. Член Вченої ради Інституту геодезії Національного університету «Львівська політехніка».
  3. Член спеціалізованої ради Д 35.152.13 при Національному університеті «Львівська політехніка».
  4. Член експертної ради з архітектури, будівництва та геодезії ДАК МОНМС України.

  Д.т.н., проф.. Глотов В.М. Приймав участь у підготовці та заключенні Договору про співпрацю із Київським національним технічним університетом «КПІ» та запиту на участь у конкурсі науково-технічних проектів з розроблення найважливіших новітніх технологій за держзамовленням на 2011 рік «Розроблення та впровадження безпілотних літальних апаратів для цифрового аерознімання з метою створення кадастрових планів».

  Міжнародна співпраця

  Приймав участь у реалізації договорів співпраці між Вроцлавським університетом та Краківським аграрним університетом.

  Співавтор монографії «Geodetic and Geophysical observation in Antarctica An overview in the IPY Perspective, 2008, ISBN: 978-3-540-74881-6.Під редакцією Carpa A., Dietrich R. 356c.

  Співавтор підручника з грифом МОН «Військова топографія». (Гребенюк Т.М. Військова топографія: підручник ./Т.М. Гребенюк, В.Д. Макаревич, І.С. Тревого, В.М. Корольов, В.М. Глотов, О.П. Полець, Ю.Ю. Жидков/ за ред.. проф.. Ткачука і І.С. Тревого. Львів. Видавництво Львівської політехніки. 2011. – 416с.)

  Виступи на Міжнародних наукових конференціях.

  • 20-ий конгрес ISPRS (Міжнародне товариство з фотограмметрії та дистанційного зондування), Стамбул, 2004 р.
  • «Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва”. (Львів).
  • Міжнародний науково-технічний симпозіум «Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища – GPS і GIS технологій». (Алушта)
  • Міжнародна конференція “Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології і перспективи розвитку» Львів – Краків, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009 рр.
  • V Міжнародний Антарктичний геодезичний симпозіум (АGS’03) «Геодезія в Антарктиці сучасні роботи та перспективи розвитку», м. Львів, 2003 р.
  • XXVIII Міжнародна конференція антарктичних досліджень (SCAR), Бремен, 2004 р.
  • II і III Українська антарктична конференція (2UAM2004), (3UAM2006), Kиїв (2004, 2006 рр.)
  • V симпозіум «Метеорологічні Дослідження в Антарктиді» (ААНІІ), Санкт-Петербург, 2005 р.

  Патенти на винаходи (отримав 10 патентів та заключив Опційний ліцензійний договір).

  Здійснює керівництво кандидатською дисертацією здобувача Пащетник О.Д. на тему: «Розробка та дослідження способів визначення елементів внутрішнього орієнтування неметричних цифрових знімальних камер». Захист відбувся в липні 2012 р.

   

  Категорії новин

  Майбутні події

  There are no upcoming Події at this time.

  Календар новин

  Березень 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Лют    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Опитування

  Як ви вважаєте, скільки на день необхідно пар для нормального сприйняття інформації?

  Переглянути результати

  Loading ... Loading ...

  Свята

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Курс валют

  Вакансії

  Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, картограф , робота
  jooble