Home » Кафедри » Кафедра фотограмметрії та геоінформатики » Історія кафедри » Дата утворення, етапи діяльності, досягнення

Мова

Останні коментарі

  Дата утворення, етапи діяльності, досягнення

  Після приходу радянської влади Політехніка була реорганізована у Львівський політехнічний інститут. За наказом Головного управління геодезії і картографії при РНК СРСР у січні 1945 р. на базі геодезичних кафедр було відкрито єдиний в Україні геодезичний факультет із спеціальностями «геодезія» та «картографія». На факультеті функціонували кафедри геодезії, вищої геодезії, астрономії, фотограмметрії, картографії, геофізики та геофізичних методів розвідки. Розвиток кафедр післявоєнного періоду пов’язаний з іменами геодезистів, яких Всесоюзний комітет вищої школи скерував на роботу до Львова, насамперед, проф. Мигаля М.К., доц. Моторного А.Д., який став деканом факультету, доц. Груздьова М.І. та інших. У 1952-1957 pp. факультет очолював професор Мигаль М.К. Оскільки кафедри фотограмметрії та картографії не мали достатньо кваліфікованих викладацьких сил, їх у 1947 р. розформували, об’єднавши кафедру фотограмметрії з кафедрою геодезії, а кафедру картографії з кафедрою астрономії. З 1947 р. до 1952 р. заняття з фотограмметрії проводили на кафедрі геодезії (завідувач – доцент Груздьов М.І.). На цьому організаційні зміни не завершуються, замість «картографів» з 1950 р. розпочинається випуск спеціалістів з інженерної геодезії. Наказом Міністра вищої освіти СРСР у 1951 р. геодезичний факультет об’єднано з геолого-розвідувальним під назвою «Геолого-розвідувальний факультет». У 1952 р. організовано кафедру «Інженерної геодезії», куди відносять дисципліни фотограмметричного профілю. У 1956 р. при геолого-розвідувальному факультеті відкрито нову спеціальність «Аерофотогеодезія», яка зразу стала престижною і привабливою для випускників шкіл. Набирали на цю спеціальність одну академічну групу кількістю 25 студентів. У 1957р. кафедру інженерної геодезії перейменовано на інженерної геодезії та аерознімання (завідувач – доцент Завадовський О.В.).

  Розвиток фотограмметрії у Львівській політехніці кінця 50-х – початку 60-х років насамперед пов’язаний з іменем доц., к.т.н. Юрія Миколайовича Панкратьєва, учня видатного фотограмметриста СРСР проф. Скірідова О.С.. Випускник Московського інституту інженерів геодезії, аерознімання і картографії, Панкратьєв Ю.М. з 1957 р. читав фотограмметрію на всіх курсах, а також прислужився до створення ряду спеціальних лабораторій: фототрансформування, топографічних стереометрів, лабораторії універсальних приладів. Він був ініціатором організації фотографічної лабораторії, навчальної аерофотознімальної та виробничої практик, дипломного проектування, що сприяло піднесенню рівня підготовки фахівців-аерофотогеодезистів. Кафедра провела роботу з налагодження зв’язків з аерогеодезичними підприємствами та експедиціями СРСР і всі студенти перших випусків проходили виробничу практику за профілем спеціальності. Неординарний підхід виявлявся в манері подання лекційного матеріалу, в проведенні курсового та дипломного проектування – часто захист курсових робіт ставав цікавим творчим диспутом.

  За рекомендацією Панкратьєва Ю.М. на запрошення Політехніки на викладацьку роботу з м. Куйбишева приїхав фахівець-фотограмметрист доц., к.т.н. Борис Сергійович Пузанов. Його наукові зацікавлення були пов’язані з методикою фототрансформування аерознімків та фототеодолітним зніманням. Особливо вагомі здобутки він мав у вирішенні актуальної науково-практичної проблеми: визначенні об’ємів гірничих виробіток за матеріалами фототеодолітного знімання.

  На кафедрі інженерної геодезії та аерознімання утворилась «фотограмметрична група», до якої належали згадані Панкратьев Ю.М., Пузанов Б.С., ст. викладач Кравченко Г.У., асистент Сцельников В.М., який закінчив радіотехнічний факультет, доцент Кибальніков В.І., фахівець з наземного фототеодолітного знімання, його праця на кафедрі розпочалась з 1952 року. До цієї групи належав і к.т.н. Орест Степанович Макар.

  Він повернувся в Україну із США у 1957 р., учень проф. К.Вайґеля і проф. Е.Вільчкевича. Викладання на кафедрі проводилось російською мовою. Українською мовою читав лекції тільки к.т.н. Макар О.С. Загалом доля Макара О.С. в Україні склалась трагічно. У 1965 р його було звільнено з кафедри аерофотогеодезії, яка на той час стала самостійною кафедрою. Його наднові розробки були пов’язані з побудовою полігонометричних мереж, але захистити докторську дисертацію з цієї проблематики в СРСР він не зміг.

  У весняному семестрі 1958-59 навчального року геолого-розвідувальний факультет реорганізували, з геодезичних кафедр утворили геодезичний факультет. Перший випуск аерофотогеодезистів здійснено у 1961 році. Тоді кваліфікацію інженерів-аерофотогеодезистів отримали нинішній професор Московського державного університету ім. Ломоносова, д.т.н. Новаковський Б.А., проф., д.т.н. Костецька Я.М., проф. Бурштинська Х.В. (Національний університет «Львівська політехніка»), головний спеціаліст Укргеодезкартографії Онисько Б.М. та інші. Значна частина випускників цього випуску стали кадровими офіцерами Радянської армії, серед них генерал Третяк В., полковники: Середа А., Римаренко Є., Ковальчук Б. В наступні два роки аерофотогеодезистами стали проф., д.т.н. Дорожинський О.Л., доц., к.т.н. Міщенко І.І., доц. к.т.н. Тімушев Г.М.

  Для успішної підготовки інженерів-аерофотогеодезистів, кафедру інженерної геодезії було розділено на дві кафедри – інженерної геодезії та аерофотогеодезії (Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР №323 від 12.06.1963 р. та наказ по ЛПІ № 528 від 27.06.1963 р.).

  Отже, у червні 1963 р. було відкрито кафедру аерофотогеодезії, що дало новий імпульс в розвитку фотограмметрії і споріднених з нею дисциплін. Кафедру очолив картограф, доц., к.т.н. Олексій Станіславович Лисичанський.

  Прекрасний педагог та методист, Лисичанський О.С. насамперед зосередив зусилля кафедри у напрямку вдосконалення навчальної та навчально-методичної робіт.

  З утворенням спеціальної кафедри збільшується набір на спеціальність і з 1963 року він становить дві групи. У 1963-1966 pp. на асистентські посади запрошено випускників Львівської політехніки Бурштинську Х.В., Дорожинського О.Л., Міщенко І.І.. У ці роки діяльність кафедри забезпечували: завідувач кафедри, три доценти, один старший викладач, три-чотири асистенти.

  Кафедра аерофотогеодезії проводила всі види навчальних занять з таких дисциплін: проективна геометрія, аерофотографія, аеронавігація з основами авіації, фотограмметрія, аерофотозйомка, картографія, дешифрування знімків та ін. для студентів геодезичного факультету і аеротопографію для студентів інженерно-будівельного факультету. В цей період значну увагу надавали практичній підготовці студентів-аерофотогеодезистів, зокрема запроваджувались курсові проекти, наукові роботи, навчальні та виробничі (переддипломні) практики. Значну увагу зосереджено на зміцнені матеріально-технічної бази.

  Матеріальну базу кафедри складали такі основні прилади: аерофотоапарат типу АФА, фототрансформатори ФТБ та ФТМ, фототрансформатор МИИГАиК, фоторедуктор Попова, близько 20 стереометрів Дробишева, 10 стереоскопів, 3 фототеодолітних камери, 2 мультиплекси, стереопланіграф, а в 1961 р. кафедра отримала стереопроектор СПР-1 і стереограф СД-1.

  Аерофотоапарат АФА-ТЭ

   

  Стереометр

   

  Стереограф СД

  Фототрансформатор ФТБ (SEG)

  Стереопроектор СПР-3

  Фототеодоліт Photheo19/1318

   Основними підручниками, якими користувались при підготовці фахівці-аерофотогеодезисти, були: Бобир Н.Я. «Фотограмметрия», Скиридов А.С. «Стереофотограмметрия», Шершень А.И. «Аэрофотосъемка». Підручника з курсу прикладної фотограмметрії для аерофотогеодезистів та фахівців з інженерної геодезії, в якому були б подані теоретичні основи фотограмметрії і принципи застосування фотограмметричних методів для розв’язання різних прикладних задач, не було. Таке завдання поставили перед собою автори Панкратьев Ю.М., Пузанов Б.С, Сердюков В.М., які у 1964 p. видали у видавництві Львівського університету навчальний посібник «Инженерная фотограмметрія». Активна науково-методична робота на кафедрі завершилась також виданням посібника «Электроника в фотограмметрии» (автори Сердюков В.М., Панкратьев Ю.М., Пузанов Б.С.).

  У 1965-66 навчальному році з кафедри звільнились Панкратьев Ю.М. та Кибальников B.I. В ці роки кафедра переживала кадрову скруту. Щоб хоч трохи стабілізувати ситуацію, для роботи на кафедру було запрошено ст. викл. Тамару Людвигівну Краєвську, яка закінчила Московський інститут інженерії, досвідченого педагога та висококваліфікованого фотограмметриста. Вона успішно працювала на кафедрі близько 25 років.

  Фактично новий етап в розвитку фотограмметрії в Україні розпочався з приїздом до Львова проф., д.т.н. Віктора Яковича Фінковського. Завідувати кафедрою він почав з 1967 р. Понад 20 літ очолював він кафедру, яка під його керівництвом стала престижною кафедрою фотограмметричного профілю в СРСР. На кафедрі працювали 10-12 викладачів, а при кафедрі відкрито науково-дослідну лабораторію, у якій 12-15 наукових працівників виконували держбюджетні та госпдоговірні теми.

  В цей період функціонування кафедри її співпрацівники захистили 1 докторську та 8 кандидатських дисертацій. Докторську дисертацію з картографії захистив Лисичанський О.С. Під керівництвом проф. Фінковського В.Я. за період 1970-1992 pp. кандидатські дисертації захистили Тімушев Г.М., Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В., Міщенко І.І., Мельник В.М., Рудий P.M., Гринюк М.Я., Любімов І.М., Аляб’єв А.А., Прохоренко B.I.

  Людина непересічного наукового та педагогічного хисту, Фінковський В.Я. сприяв зміцненню престижу кафедри. За його участю та керівництва на кафедрі розробляється наукова тематика, пов’язана з методикою просторової фототріангуляції, дослідженням впливу різних помилок на точність визначення координат точок фотограмметричної мережі (Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В., Міщенко І.І., Тумська О.В., Рудий О.М.); із спеціальними дослідженнями наземного фототеодолітного знімання (Турук Д.М., Смірнов Є.І.); аерофотознімання (Тімушев Г.М.); автоматизацією фотограмметричних вимірювань (Глотов В.М.). Фінковський В.Я заініціював новий напрям наукових досліджень,– пов’язаний з обробкою РЕМ-зображень, який з успіхом розвивають Мельник В.М. та Іванчук О.М.

  В цей період кафедра виконує значний обсяг науково-дослідних робіт, результати яких були високо оцінені замовниками. Ці розробки отримали нагороди від ВДНГ. Ось перелік основних тем за роками присудження нагород.

  1975 р. – «Методи та алгоритми створення цифрової моделі для машинного проектування меліоративних систем» (бронзові медалі) – керівник В.Я. Фінковський.

  1978 р. – «Методи спостереження за деформацією бортів та уступів кар’єрів фотограмметричним методом з застосуванням довгофокусного фототеодоліта ФЗЛТ та ЕОМ» (срібна та бронзова медалі) – керівник В.Я.Фінковський.

  1986 р. – «Метод спостереження за зсувами в гірських районах» (срібна, бронзова медалі) – керівник О.Л. Дорожинський.

  У 1980 р., узагальнюючи досвід побудови цифрових моделей рельєфу для розв’язання задач, пов’язаних з меліорацією земель, колективом кафедри випущена монографія: Финковский В.Я., Дорожинский О.Л., Тумская О.В., Любимов И.Н., Бурштынская Х.В., Мищенко И.И. «Методы и алгоритмы создания цифровой модели рельефа для машинного проектирования мелиоративных систем», Львов: Вища школа, 1980.

  У 1981р. доц. Дорожинський О.Л. видав навчальний посібник «Фотограмметрическое инструментоведение», видавництво ЛПІ.

  Великі організаційні здібності проф. Фінковського В.Я. виявилися і в значному розширенні технічної бази кафедри – в цей час придбано фотограмметричні прилади як вітчизняного, так і закордонного виробництва.

  За спостереженням зсувів

  Зав. лаб. Рудак М. та ас. Глотов В. із створеною камерою ФЗЛТ

  Ще в кінці 60-х – початку 70-х років кафедра отримала шість стереопроектів СПР-3, дев’ять стереографів СД-3 і могла конкурувати в цьому плані із стереоцехами деяких аерогеодезичних підприємств. Для проведення фототеодолітного знімання та обробки наземних знімків придбано фототеодоліт Photheo 13/18, стереокомпаратор «К.Цейсс» та стереоавтограф. Дещо пізніше закуплено стереометрограф, стекометр, монокомпаратор, фотограмметрична наземна камера UMK Zeiss. Для проведення якісних аерофотознімальних робіт придбано аерофотокамери АФА-ТЭС, АФА-ТЭ.

  У ці роки значно покращилася науково-дослідна робота студентів. По-перше, на IV та V навчальних курсах науково-дослідну роботу введено в навчальний план підготовка фахівців. Кожному студенту видавали індивідуальне завдання, хід виконання якого контролював викладач на заняттях. Переважно студенти працювали в лабораторіях кафедри, але за погодженням з викладачем могли працювати і в бібліотеці. Кожен викладач кафедри керував науково-дослідною роботою 2-4 студентів. Кращі студентські роботи скеровували на Всесоюзний та Республіканський конкурси наукових робіт. В період з 1971 р. до 1980 різні форми нагород отримали 16 студентів кафедри.

  Всього ж за цей період кафедра підготувала 448 спеціалістів, з них 28 отримали дипломи з відзнакою.

  В період 1987-88 pp. Тимчасово призначено на посаду завідувача кафедри тодішнього декана геодезичного факультету, доцента Миколу Івановича Кравцова. Автор понад 50 наукових праць, серед них два винаходи. Кравцов М.І. працював над питаннями дослідження впливу зовнішніх умов на точність електромагнетичних вимірювань. На факультеті його шанували, як досвідченого науковця, вмілого педагога, талановитого організатора, він користувався пошаною серед викладачів та студентів.

   

   

  Фотограмметрична наземна камера UMK Zeiss

  Стереокомпаратор 1818 Zeiss Jena

  Стереоавтограф

  У 1988 році Дорожинський О.Л. захистив докторську дисертацію, а в 1989 році йому присвоєно звання професора. З цього ж року він завідує кафедрою аерофотогеодезії, яка у 2002 р. отримала назву кафедри фотограмметрії та геоінформатики (Наказ по університету №113-07 від 21 червня 2002 р.). З його іменем та діяльністю пов’язаний новітній період розвитку кафедри. Утверджується новий напрямок діяльності, який базується на створенні автоматизованих фотограмметричних систем і технологій.

  Дорожинський О.Л.

  У фотограмметрії ще в середині 80-х років чітко вирисувалась тенденція відмови від аналогових методів опрацювання знімків та перехід до аналітичної фотограмметрії. А це означало, що основним вимірювальним приладом є стереокомпаратор, а засобом для фотограмметричних опрацювань і побудов – обчислювальна техніка, як тепер прийнято називати, комп’ютер. Наукова діяльність проф. Дорожинського О.Л. ще з 1965 р. пов’язана з аналітичною фотограмметрією, і це значно спростило розв’язання складних науково-методологічних проблем з комп’ютеризації навчального процесу.

  На кафедрі вже було підготовлено фахівців, які добре знались на програмуванні та комп’ютерних технологіях: доц., к.т.н. Тумська О.В., ст. викладач Москаль Н.М., доцент Шкурченко Ю.В. Пізніше до них долучаються молоді викладачі к.т.н. Колб І.З., Грицьків Н.З., Бабій Л.В., Лелюх Д.І., Кузик З.О.

  Росте наукова кваліфікація викладачів кафедри. Кандидатами технічних наук стають Турук Д.М., Глотов В.М., Тумська О.В., Колб І.З., Смірнов Є.І. Колишні аспіранти проф. Фінковського захищають докторські дисертації: Мельник В.М. (1995 р.) та Рудий P.M. (1999p.).

  Придбавши в 1990 р. два комп’ютери типу IBM PC-286, кафедра утвердили тенденцію невпинного і неперервного процесу комп’ютеризації навчального процесу.

  Продовжуючи традиції проф. Фінковського, Дорожинський О.Л. активно веде науково-дослідну роботу з впровадженням отриманих результатів у виробничу діяльність двох міністерств: Міністерства геології СРСР та Міністерства кольорової металургії СРСР.

  У 1989 р. виставка досягнень народного господарства ВДНГ СРСР відзначила працю «Апаратура і технологія фотограмметричного забезпечення проведення експериментальних робіт в геології» Дипломом 1-го ступеня, а керівник роботи Дорожинський О.Л. отримав золоту медаль. Срібними та бронзовими медалями нагороджено 4-х працівників Політехніки та 3-х представників Управління геології Таджикистану.

  Серед інших вагомих розробок, які в ці роки виконувались на кафедрі, слід відзначити створення автоматизованої системи для виконання маркшейдерських робіт на відкритих гірничих розробках (Фінковський В.Я., Москаль Н.М., Смірнов Є.І. та інші), методику побудови цифрових моделей рельєфу для гідрологічних досліджень (Бурштинська Х.В.).

  У 1991 р. напрацювання кафедри увійшли в монографію «Автоматизированные системы маркшейдерского обеспечения карьеров (справочное пособие)», Москва, Недра.

  У 1989 р. проф. Дорожинський О.Л. виступив з ініціативою відкриття в СРСР нової інженерної спеціальності «Геоінформаційні системи і технології» (ГІС). Ця ідея базувалась на глибокому аналізі стану і світових тенденцій розвитку науки і практики про Землю. У 1992 році при кафедрі було відкрито нову спеціальність «Геоінформаційні системи і технології», затверджено Кабінетом Міністрів України та включено в Перелік спеціальностей, що вийшов у світ в 1995 р.

  Усвідомлюючи, що народному господарству молодої української держави потрібні фахівці з ГІС, кафедра замість підготовки двох груп студентів-фотограмметристів веде підготовку однієї групи з ГІС та однієї групи з фотограмметрії.

  Викладачі Дорожинський О.Л., Москаль Н.М., Процик М.Т., Тумська О.В. проводять величезний обсяг методичної роботи зі встановлення нової спеціальності. Створюється модель фахівця, навчальні плани, ведеться постановка нових лекційних курсів та лабораторних занять.

  Планікомп Zeiss

  Стереоанаграф

  Вводяться у навчальний план такі курси: «Цифрове картографування», «Теоретичні основи ГІС» (Дорожинський О.Л.), «Комп’ютерна графіка та обробка зображень», «Введення в ПС» (Тумська О.В.), «Бази і банки даних», «Проектування та експлуатація ПС» (Москаль Н.М.) та інші.

  Перший випуск за спеціальністю ГІС відбувся в 1997 році і відповідні дипломи отримало 15 випускників.

  Спеціальність «аерофотогеодезія» теж потребувала певних змін. Це стало очевидним в середині 90-х років, коли з’явились персональні комп’ютери з великим обсягом пам’яті та високою швидкодією. Зміна технологій стала очевидною, відтепер домінантою виступає цифрова фотограмметрія: комп’ютер став і вимірювальним, і обчислювальним засобом. Громіздкі та дорогі прилади (стереопроектори, стереографи тощо) заміняються комп’ютерною технікою, т.зв. цифровими фотограмметричними системами (станція сканування фотознімків та цифрова фотограмметрична станція ЦФС).

  Цифрова фотограмметрична станція «Дельта»

  Тому кафедра переорієнтовує навчальний процес на нові технології, отримує кілька ЦФС від Державного науково-виробничого підприємства «Геосистема» (м. Вінниця), працівники кафедри створюють програмні продукти (Тумська О.В., Колб І.3., Шкурченко Ю.В.). Водночас введено нові курси «Аналітична та цифрова фотограмметрія» (Дорожинський О.Л.), «Цифрова обробка зображень» (Тумська О.В.), «Електроніка в фотограмметрії» (Глотов В.М.), «Аерокосмічне знімання та дистанційне зондування» (Бурштинська Х.В., Турук Д.М.) та інші.

  Стереопланар

  Картографічний сканер

  Наземний лазерний сканер FARO

  Сучасні авдиторії та лабораторії кафедри забезпечено потужними комп’ютерами і високоточними фотограмметричними приладами для навчання і науково-дослідної роботи.

  У 1992 р. при університеті «Львівська політехніка» відкрито Військовий інститут (тепер – Академія сухопутних військ ім. П.Сагайдачного). До 2005 р. кафедра вела підготовку військових топографів за спеціальністю «фотограмметрія».

  Розуміючи потреби держави у військових фахівцях, необхідність враховувати специфіку підготовки військових кадрів, кафедра тісно співпрацювала із керівним складом кафедри топогеодезичного забезпечення військ (ТГЗ) Військового інституту: полковниками Федорчуком В.І., Волчком П.І., підполковниками Жидковим В.Ю., Макаревичем В.Д., Кравцовим О.М. та іншими. З метою реорганізації Яворівського військового полігону та для забезпечення курсантів аерофотоматеріалами під час виконання курсових та дипломних робіт доц. Глотов В.М. спільно з працівниками кафедри ТГЗ за сприяння керівництва Інституту геодезії, Західного оперативного командування та особисто начальника Яворівського військового полігону Андрющенка В.Ф. здійснили аерофотознімання військового полігону у масштабах 1:8000 і 1:4000, а також провели експериментальне цифрове знімання з застосуванням камери «Olimpus».

  Проф. Глотов В.М. під час вимірювань на Яворівському військовому полігоні

  Навчальний процес невід’ємно поєднаний з виданням навчальної та методичної літератури. У 1999 р. проф. Бурштинська Х.В. опублікувала підручник «Аерофотографія» у якому подано фізичні основи аерофотографування, в 2002 р. проф. Дорожинський О.Л. видав навчальний посібник «Аналітична та цифрова фотограмметрія», а в 2003 р. підручник «Основи фотограмметрії», в якому відображені теорія, сучасні технічні засоби і технології фотограмметричного опрацювання зображень. У 2008 р. проф. Дорожинський О.Л., Тукай Р. опублікували підручник «Фотограмметрія» (два видання – українською і польською мовами). У 2010 р. видано навчальний посібник «Аерокосмічні знімальні системи» (автори: проф. Бурштинська Х.В., д.т.н. Станкович С.А.). Проф. Бурштинська Х.В. є співавтором наукової монографії «Беспилотные авиационные комплексы», виданої у 2012 р.

  Нові тенденції розвитку фотограмметрії та геоінформаційних систем і технологій, перехід на багаторівневу систему підготовки фахівців вимагають постійного вдосконалення всієї навчальної документації. Кафедра є основним розробником Державного освітнього стандарту зі спеціальності «Фотограмметрія» на рівнях спеціаліста на магістра, входить в число розробників стандарту для спеціальності ГІС. Кафедра постійно коригує навчальні плани, вводить зміни не лише в назви спеціальностей, а й у зміст дисциплін, лекційного матеріалу і лабораторних робіт. Значну роботу в цьому методичному напрямку діяльності кафедри веде заступник завідувача, к.т.н. Процик М.Т.

  Колектив кафедри при обговоренні нових теоретичних ідей і технологій в фотограмметрії

  Підручники, видані кафедрою фотограмметрії та геоінформатики ФГІ

  Становлення інженерної освіти в незалежній Україні вже на початку 90-х років виявило важливу проблему – необхідно було сформувати термінологічну базу для дисциплін геодезичного профілю. Державний комітет України зі стандартизації (Держстандарт) відкрив у Львівській політехніці Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, який провів у 1992-2002 pp. шість міжнародних наукових конференцій, у яких взяли участь викладачі кафедри. Відзначаючи високу професійну підготовку наших працівників, Держстандарт доручив кафедрі підготувати та видати чотири стандарти на терміни та визначення: «Фотограмметрія» (Дорожинський О.Л.), «Аерокосмічне знімання» (Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В.), «Картографія» (Ґудз І.М.).

  Видавнича діяльність кафедри в цей період є досить багатогранною. Окрім згаданих публікацій, у 2001 р. вийшов у світ перекладений асистентом кафедри Зоряною Кузик (з німецької мови) підручник «Фотограмметрія» австрійського професора К.Крауса. Викладачі кафедри Бурштинська X., Ґудз І. та Дорожинський О. є співавторами виданого в 2002 р. «Геодезичного енциклопедичного словника», унікального наукового видання. Переклади назв статей (термінів) на англійську мову виконала ас. Бабій Л., на німецьку – ас. Кузик 3. Підготовлений до видання підручник з картографії (автор – Ґудз І.М.).

  Результати наукових досліджень викладачі кафедри публікують як у вітчизняних, так і в зарубіжних виданнях, виступають з доповідями на престижних міжнародних вітчизняних і зарубіжних конференціях. Всього за 1990-2013 pp. опубліковано приблизно 300 статей українською, англійською, польською, російською мовами. Професор Глотов В.М. є автором понад десяти патентів на технічні винаходи.

  Кафедра має потужний кадровий потенціал вищої кваліфікації. За період існування кафедри захищено 7 докторських та близько 50-ти кандидатських дисертацій. Серед викладачів кафедри є професори Дорожинський О.Л., Бурштинська Х.В., Глотов В.М., кандидати наук Іванчук О.М., Шкурченко Ю.В., Тумська О.В., Колб І.З., Процик М.Т., Шевчук В.М. Діє докторантура та аспірантура. Викладачі кафедри опублікували 7 підручників, 12 навчальних посібників, 10 наукових монографій.

  В рамках цієї тематики захистив кандидатську дисертацію Колб І.З., а докторську дисертацію, пов’язану з цифровим моделюванням рельєфу – проф. Бурштинська Х.В. (науковий консультант професор Дорожинський О.Л.).

  Ректор Львівської політехніки професор Ю.Рудавський вручає Христині Бурштинській диплом доктора технічних наук

  Доцент Колб І.З. виступає з доповіддю на конференції «Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку»

  Наукова діяльність кафедри в останні роки суттєво активізувалась. В 1997 році проф. Дорожинський сформував концепцію навігаційно-цифрової фотограмметрії, яка ввібрала в себе такі компоненти:

  • використання даних навігаційних супутникових систем (GPS), встановлених як на земній поверхні, так і на рухомій платформі;
  • можливість і необхідність застосування методів і технологій цифрової фотограмметрії;
  • інтеграція фотограмметрії та аерокосмічного знімання з геоінформаційними технологіями.

  Одним з пріоритетних напрямків наукової діяльності є дослідження Глотова В.М. за станом берегової лінії та льодовиків на антарктичній станції «Академік Вернадський». В.Глотов тричі (2002, 2003 та 2013 pp.) брав участь в роботі експедицій, організованих дослідницьким Антарктичним Центром Міністерства освіти і науки України та отримав близько 2000 цифрових знімків антарктичних об’єктів. За результатами фотограмметричного та геодезичного знімання виконано комплекс науково-дослідних робіт та картографування берегової лінії Антарктиди.

  Проф. .Глотов В.М. та директор інституту геодезії проф. Третяк К.Р.  під час геодезичних обмірів на Антарктиді

   В період 2004-2008 рр. продовжено дослідницьку роботу з напряму «Навігаційно-цифрова фотограмметрія», основні засади якої сформував професор Дорожинський О.Л.. В рамках цієї проблематики виконано ряд держбюджетних дослідницьких робіт:

  • розробка концепції навігаційно-цифрової фотограмметрії, керівник, проф. Дорожинський О.Л.;
  • «ДБ Антарктида» «Формування узагальненої теоретичної моделі фотограмметричного моніторингу кінематичних процесів», керівник д.т.н., проф. Дорожинський О.Л.; (2004-2005 рр.);
  • визначення кількісних параметрів островних льодовиків та великомасштабне картографування в районі станції «Академік Вернадський» фототеодолітним методом, керівник – д.т.н., доц. Глотов В.М. (2005 р.);
  • великомасштабне картографування для створення основи ГІС району станції «Академік Вернадський» фототеодолітним методом, керівник – д.т.н., доц. Глотов В.М. (2006 р.);
  • визначення деформації та технічного стану градирень, вентиляційних та димових труб методом фототеодолітного знімання, керівник – д.т.н., доц. Глотов В.М. (2007р.);


  теорія і методика фотограмметричного моніторингу природних явищ з вираженим кінематичним характером, керівник – д.т.н., проф. Дорожинський О.Л. (2006-2007 рр.).

  Період 1994-2013 pp. характерний активною міжнародною діяльністю: це участь в міжнародних конференціях, підписання угод про співпрацю з європейськими університетами, довго- і короткострокові закордонні відрядження та стажування, організація власних наукових конференцій міжнародного рівня.

  За короткий час налагоджено співпрацю з Варшавською політехнікою, Гірничо-металургійною академією з Кракова, Аграрною академією з Кракова, Технічним університетом з Відня, Технічним університетом з м. Йєвле (Швеція), Технічним університетом і науково-дослідним інститутом з Праги, Технічним університетом з Цюріха, з відомими фірмами Leica, LH-Systems зі Швейцарії.

  П’ятеро викладачів кафедри пройшли довготривале стажування за кордоном:

  Дорожинський О. (Швеція), Кузик З. (Австрія), Бабій Л. (Швеція), Грицьків Н. (Чехія), Москаль Н. (Швейцарія). Навчаючись у докторантурі, Іванчук О.М. виграв грант Міністерства освіти України та перебував (2013 р.) на стажуванні в Німеччині.

  Викладачі кафедри на XVIII Міжнародному конгресі ISRS у м.Відень

  На конгресах Міжнародного товариства з фотограмметрії та дистанційного зондування ISPRS наші викладачі виступили з доповідями: 1996 p., Відень – Дорожинський О., Бурштинська Х., Москаль Н., Кузик З.; 2000 p., Амстердам – Дорожинський О., Бурштинська Х., Кузик З.; 2004р, Стамбул – проф. Дорожинський О.Л. На конференціях Міжнародної картографічної асамблеї (1995, 1997, 1999, 2001 pp.) виголошено доповіді наших викладачів. Географія виступів та публікацій працівників кафедри досить широкі: Падуя (1997), Загреб (1998), Оттава (1999), Штутгардт (1998), Прага (1998-1999, 2011), Амстердам (2000), Берлін, Потсдам (2001), Варшава-Краків (1995-2002) та ін.

  У 1997 році група студентів та викладачів кафедри перебувала на тижневій практиці в Швейцарії на запрошення фотограмметричної фірми Leica, а представники цієї ж фірми – гості та учасники наукових конференцій у Львові.

  Викладачі та студенти кафедри у Швейцарії в рамках співпраці з фотограмметричною фірмою «Leica»

  Професор О.Л.Дорожинський проводить екскурсію по лабораторіях кафедри партнерам із Швайцарії

  Кафедра як навчально-науковий і методологічний центр зобов’язана координувати діяльність фотограмметристів в Україні. Тому вона виступила в 1995 році з пропозицією створити в нашій державі Українське товариство з фотограмметрії та дистанційного зондування. Ця ініціатива отримала підтримку Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України, а також сприяння зі сторони Національного Космічного Агентства України, університетів, наукових установ та виробничих підприємств. В листопаді 1995 р. Товариство було засновано, а його президентом одноголосно обрано проф. О.Дорожинського.

  З 1997 року кафедра є організатором Міжнародної науково-практичної конференції «Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку», яка відбувається один раз на два роки.

  Пленарне засідання Міжнародної науково – технічної конференції “Кадастр, фотограмметрія, геоінформатика – сучасні технології та перспективи розвитку”. Вступне слово Ректора професора Юрія Бобола

   У 2007 році кафедра виграла міжнародний проект «Захист історичного культурного ландшафту з метою розвитку регіональних особливостей та місцевої економіки», програма INTERREG TACIS (термін досліджень 2007-2009 рр.), до якого залучені 11 партнерів з Польщі, Австрії, Німеччини, Румунії та України.

  Делегація кафедри у Кракові та Будапешті в рамках Міжнародного проекту

  Під час міжнародних семінарів та обмін науковим досвідом

  Важливим аспектом наукової діяльності кафедри є підготовка фахівців вищої кваліфікації. При кафедрі діє аспірантура, яку в різні роки закінчили та захистили дисертації понад 30 аспірантів. В останні роки серед аспірантів та здобувачів кафедри є й іноземні громадяни. Кандидатські дисертації захистили Фаргал А. (Йорданія), Почкін С. (Республіка Білорусь), Тукай Р. (Польща). У 2015 році кандидатські дисертації захистили 4 члени кафедри, а саме: Четверіков Б.В., Долинська І.В., Поліщук Б.В., Бабушка А.В.

   

  Група науковців Політехніки та місцевих експертів на польових роботах та виїзні збори учасників в рамках проекту ЄвроСоюзу

  Привітання проф. Доржинського О.Л. після захисту дипломів студентами кафедри

  Нагородження кращих студентів за наукову роботу

  Проф.О.Л.Дорожинський О.Л. з іноземними аспірантами: Т.Грюненфельдер (Швейцарія) і Р.Тукай (Польща)

  Впродовж всього періоду діяльності кафедра заохочує студентів до наукових досліджень. З 1975 року всі студенти кафедри вивчають курс «Методологія наукових досліджень», виконують дослідницькі роботи за індивідуальним планом, виступають з доповідями на наукових студентських семінарах. Кращі роботи скеровуються на всеукраїнські конкурси. Наприклад, в 2008 р. студент Хрупін І. отримав нагороду та іменну стипендію в конкурсі «Фонд В. Пінчука – соціальні ініціативи». Українське фотограмметричне товариство також визначає щороку кращих студентів зі спеціальностей «фотограмметрія» та «геоінформаційні системи і технології» і нагороджує їх дипломами та заохочувальними преміями.

  Викладачі та студенти кафедри беруть активну участь у різноманітних громадських заходах університету і товариства «Просвіта» Львівської політехніки, як от: Шевченківські концерти, «Від книги до мети», «Великдень у вишиванці», «Весна політехніки», поетичні читання, конкурси на кращі святкові стінгазети та ін. Головою товариства «Просвіта» політехніки є проф. Бурштинська Х.В.

  Шевченківський вечір, 1988р.

  На Великдень – у вишиванках, 2012р.

  Кафедра фотограмметрії та геоінформатики може гордитись своєю цікавою та неповторною історією. Декілька поколінь викладачів, науковців, працівників самовіддано вкладали свою працю у розвиток науки, передавали свій науково-педагогічний досвід молодому поколінню, навчаючи майбутніх інженерів, ідучи в ногу із світовим науково-технічним прогресом.

  З безперечними науково-педагогічними здобутками та високим науковим потенціалом кафедра підійшла до свого 50-річного ювілею Багаті традиції кафедри продовжує та розвиває молоде покоління викладачів і науковців. Це вселяє надію та впевненість на подальший розвиток унікальної фотограмметричної школи, створеної у Львівській політехніці.

   

  Категорії новин

  Майбутні події

  There are no upcoming Події at this time.

  Календар новин

  Березень 2021
  Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
  « Лют    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  

  Опитування

  Чи потрібна літня геодезична навчальна практика?

  Переглянути результати

  Loading ... Loading ...

  Свята

  Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

  Курс валют

  Вакансії

  Робота геодезист, землевпорядник, маркшейдер, фотограмметрист, картограф , робота
  jooble